Algemene voorwaarden online trainingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op online trainingen georganiseerd door Tessa Pellemans.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Tessa Pellemans: Tessa Pellemans, gevestigd te Leveroy, Haver 26, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 59292857 onder de handelsnaam Tessaas

Workshop/cursusovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/training van Tessa Pellemans. Hierdoor verbindt Tessa Pellemans zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Tessa Pellemans aangeboden en door haar gemaakte workshop/cursus.

Participant: De partij met wie Tessa Pellemans een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, op welke overeenkomst c.q. dienstverlening deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Tessa Pellemans, via de website www.tessaas.nl, telefonisch of per e-mail. Bij een bestelling via de website kan de participant een online bestelformulier invullen, waarna het gekozen artikel en/of dienst in de virtuele winkelwagen wordt toegevoegd. Wanneer de participant het online bestelproces heeft doorlopen en op de button heeft geklikt die leidt tot betalingsverplichting ter zake van de inhoud van de winkelwagen, sluit de bestelprocedure en is een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Voordat de participant zijn bindende bestelling via het online bestelproces plaatst, kan de participant de ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bij de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de participant per e-mail een bevestiging van de bestelling. De overeenkomst kan door participant na het plaatsen van zijn/haar bestelling niet meer via de website worden opgeroepen. De participant, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere(mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij de aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling
De op de website weergegeven prijzen zijn totaalprijzen inclusief btw, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld. De betaling geschiedt voordat de workshop/training geleverd wordt, er zijn verschillende betaalmogelijkheden die worden aangegeven op de website. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingendan heeft Tessaas het recht de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de participant alsnog volledig aan de financiële verplichtingen heeft voldaan en komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen
Tessa Pellemans heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen dan wel  – zonder ingebrekestelling  – met onmiddellijke ingang te beëindigen,bij onbehoorlijk gebruik van de workshop/training, bij het ongeoorloofd kopiëren en/of distribueren ervan, en/of bij het verstrekken van inloggegevens aan derden. Tessa Pellemans behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma, bijvoorbeeld om de kwaliteit van de dienstverlening te bevorderen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
Tessa Pellemans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als
gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/training, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Tessa Pellemans.
Als de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Tessa Pellemans. Eventuele directe schade wordt door Tessa Pellemans vergoedt, doch maximaal ter hoogte van de koopprijs van de workshop/training, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Tessa Pellemans is toe te rekenen noch aan de persoon/ organisatie van wiens hulp/ medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de
participant;
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien
of niet kon worden opgeheven en/ of toe te rekenen is aan een derde die niet bij
de levering van de workshop/cursus is betrokken;
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een
gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de
uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle
mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen; of
– Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden
die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan
de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden
vermeden.
Tessa Pellemans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade c.q. gevolgschade, zoals omzetverlies, vertragingsschade, opgelegde boetes, bedrijfsschade en reputatieschade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Tessaas.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant
De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Tessa Pellemans van de workshop/training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering (afstand van herroepingsrecht)
Een participant stemt ermee in dat met het verkrijgen van (toegang tot) een online workshop/training c.q. nadat de download of stream van de online workshop/training is gestart, de participant geen recht meer heeft om de overeenkomst te ontbinden. Met het aangaan van de overeenkomst tot een workshop/training geeft de participant toestemming om de levering van digitale inhoud te laten beginnen en doet de participant uitdrukkelijk afstand van het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 Klachtenbehandeling
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Tessa Pellemans, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één week na de workshop/training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Tessa Pellemans. De participant krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9: Geldigheidsduur van de online training
Na een jaar (gerekend vanaf aanschaf van de online training/workshop) vervalt het recht op toegang tot het enkel voor participanten toegankelijke gedeelte van de website. Als er na een jaar na aanschaf van de training/workshop nog niet gestart is met de training, vervalt ook de toegang tot de online training/workshop en daarmee het recht om de training/workshop te volgen. Het instagramaccount @tessaas_community blijft open en toegankelijk voor elke deelnemer.

Artikel 10: Gebruik en intellectuele eigendom
Alle video’s, werkbladen, verstrekte gegevens en intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven eigendom van Tessa Pellemans of worden door Tessa Pellemans met toestemming van derden gebruikt. Het is de participant uitdrukkelijk verboden de training/workshop te verspreiden en/of te vermenigvuldigen, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van Tessa Pellemans is verkregen. De training/workshop is bedoeld voor prive gebruik, tenzij anders wordt afgesproken, en het wachtwoord is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan deze cursus in groepsverband te tonen en/of het persoonlijke wachtwoord te delen.

Get in touch!

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan contact met me op!

12 + 3 =